Podmínky

Podmínky používání stránek a služby DobraAppka.cz

Provozovatel:
Darksun, s.r.o IČO: 45353476 DIČ: 2022956969 Sídlo: Majerský rad 669/70, 963 01 Krupina, Slovenská republika www.darksun.sk
  Tyto podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby DOBRAAPPKA; použitím těchto služby DOBRAAPPKA souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud s těmito podmínkami nebo jakoukoliv jejich částí nesouhlasíte, potom nesmíte tuto službu a nástroj DOBRAAPPKA používat.

Licence k použití webu a služby

 • Pokud není uvedeno jinak, DOBRAAPPKA vlastní duševní práva k tomuto webu, aplikaci a k materiálům na tomto webu. S výhradou licence níže, jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví vyhrazena.
Nesmíte:
 • prodat, pronajmout nebo sublicencovat materiál z těchto stránek;
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiály z těchto webových stránek pro komerční účely;
 • upravit nebo jinak modifikovat jakýkoliv materiál z těchto webových stránek.
 • tyto webové stránky používat jakýkoliv způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek, zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek nebo jakýmkoliv způsobem, který je protiprávní, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakoukoliv protiprávní, nezákonnou, podvodnou nebo škodlivou činností.
 • tyto webové stránky použít ke kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání nebo šíření jakéhokoliv materiálu, který obsahuje nebo je spojen s jakýmkoliv spyware, počítačovým virem, trojským koněm, červem, keyloggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým software.
 • dekompilovat nebo používat reverzní inženýrství nebo jiným způsobem číst kód služby DOBRAAPPKA.
 • provádět žádné systematické aktivity nebo automatizovaný sběr dat (včetně automatického stahování), které zatěžuje systémy DOBRAAPPKA více než běžné uživatelské používání webových stránek a služby DOBRAAPPKA bez výslovného písemného souhlasu DOBRAAPPKA.
 • používat tyto webové stránky a službu DOBRAAPPKA pro jakékoliv marketingové využití bez výslovného písemného souhlasu DOBRAAPPKA.
 • publikovat obsah, který je protiprávní nebo nezákonný, nesmí porušovat jakákoliv práva třetích stran a nesmí umožňovat vyvolání žalob, ať už proti vám nebo DOBRAAPPKA nebo třetím stranám (v každém případě podle platného práva).
  Uživatelský obsah
 • Pro účely těchto Podmínek se „uživatelským obsahem“ rozumí materiál (obsahující bez omezení text, obrázky, audio, video a audio-vizuální materiál), který odešlete na tyto webové stránky nebo do služby DOBRAAPPKA, za jakýmkoliv účelem.
 • DOBRAAPPKA si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoliv materiál nahraný na tyto webové stránky nebo uložené na servery DOBRAAPPKA, nebo zveřejněné na těchto webových stránkách nebo prostřednictví služby DOBRAAPPKA.
 • Bez ohledu na práva DOBRAAPPKA ve vztahu k uživatelskému obsahu podle těchto podmínek, DOBRAAPPKA se nezavazuje sledovat nahrání nebo zveřejnění takového obsahu na webových stránkách nebo službě DOBRAAPPKA.
  Záruky
 • Tyto webové stránky a služba DOBRAAPPKA jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakékoliv prohlášení nebo záruky, vyjádřené nebo předpokládané. DOBRAAPPKA nečiní žádné prohlášení nebo záruku ve vztahu k těmto webovým stránkám a služby DOBRAAPPKA, nebo informacím a materiálům poskytovaným na těchto webových stránkách a službě DOBRAAPPKA.
 • Aniž je dotčena obecnost výše uvedeného odstavce, DOBRAAPPKA nezaručuje, že tyto webové stránky a služba DOBRAAPPKA budou stále k dispozici, nebo k dispozici vůbec.
  Omezení odpovědnosti
 • Tvůrce DOBRAAPPKA nebude odpovědný ve vztahu k obsahu, k jeho použití nebo jinak v souvislosti s tímto webem a službou DOBRAAPPKA:
 • Za žádné přímé ztráty, do té míry, že tyto internetové stránky jsou poskytovány zdarma;
 • Za jakékoliv nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
 • V případě jakýchkoliv obchodních ztrát, ztráty zisků, příjmů, zisků nebo předpokládaných úspor, ztráty obchodních vztahů, ztráty dobrého jména nebo dobré vůle, nebo ztráty či poškození informací nebo dat.
 • Toto omezení odpovědnosti platí i v případě, že společnost DOBRAAPPKA byla výslovně upozorněna na případné ztráty.
  Přiměřenost
 • Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v těchto podmínkách používání jsou přiměřené.
 • Pokud si nemyslíte, že jsou přiměřené, nesmíte používat tyto webové stránky.
  Odškodnění
 • Tímto se zavazujete odškodnit DOBRAAPPKA za jakoukoliv ztrátu, škodu, náklady, závazky a výdaje (bez omezení nákladů právního zastoupení a jiných částek, placených ze strany DOBRAAPPKA třetím osobám při vyřizování reklamací nebo sporu, v souvislosti s právními službami), vzniklé nebo vyplývající z porušení jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek používání nebo vyplývající z jakéhokoliv tvrzení, že jste porušili tyto podmínky používání.
Porušení těchto podmínek
 • Aniž by byla dotčena ostatní práva DOBRAAPPKA v rámci těchto podmínek používání, pokud porušíte tyto podmínky používání jakýmkoliv způsobem, může DOBRAAPPKA přijmout taková opatření, které DOBRAAPPKA považuje za vhodné pro řešení v souvislosti s porušením těchto podmínek používání, včetně pozastavení vašeho přístupu ke službě DOBRAAPPKA, zamezení přístupu na webové stránky, blokování přístupu z vaší IP adresy, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na tyto webové stránky a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.
Změna podmínek používání
 • DOBRAAPPKA může kdykoliv revidovat a změnit tyto podmínky používání. Revidované podmínky budou platné od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách. Kontrolujte proto prosím pravidelně tyto webové stránky, abyste se seznámili s aktuální verzí podmínek používání.
Oddělitelnost
 • Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek používání označeno soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud soud nebo jiný příslušný orgán určí, že některá ustanovení těchto podmínek používání mají být vymazány, do doby, než budou vymazány, budou tyto části považovány za neplatné; zbytek těchto podmínek používání bude i nadále platný.
Celá dohoda
 • Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a DOBRAAPPKA v souvislosti s používáním těchto webových stránek, aplikace a služby DOBRAAPPKA a nahrazují veškeré předchozí dohody, pokud jde o používání těchto webových stránek a služby DOBRAAPPKA.
  Můžete se obrátit na DOBRAAPPKA e-mailem na dobraappka@dobraappka.cz